Vnitřní řád klubu

Bankovní spojení ČSOB BANK – č. ú. : 2801907883/2010

PŘIHLÁŠENÍ DO KLUBU

Před přihlášením každý nový zájemce má možnost absolvovat 1 týden cvičení zdarma (2 tréninky), nechávám i měsíc.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky jsou k dispozici u trenérů, nebo ke stažení na našem webu. Každý člen je povinen řádně vyplnit přihlášku a po té jí odevzdat vedoucímu školy. U nezletilých osob vyplňují zákonný zástupci. Po té Vám bude zaslána sms s údaji o platbě a s přiděleným VS, který je neměnný po celou Vaší existence v klubu. Na přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení člena, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontakt na otce, matku, podpis člena (u osob členů mladších 18 let podepíše jeden ze zákonných zástupců). Svým podpisem zároveň souhlasíte s podmínkami a řádem klubu, s naložením osobních údajů k databázi klubu a ČSJu, k pořizování a publikování fotografií a videích v souvislosti s činnosti oddílu (klubu), dále pak k zařazení do emailové korespondence klubu. Zároveň podepíšete souhlas s nakládaním os.údajů GPDR.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Úhrada školného je možná bezhotovostním převodem zaslaným na účet klubu Moneta bank viz výše, nebo v sekci tréninky a platby, popř. ceník. Platby se zasílají pod přiděleným variabilním symbolem - číslo přihlášky (např. 1/2024 = VS: 12024), pokud není uvedeno jinak. Školné je splatné 14 dní od data přihlášení. 

Možnosti úhrady – čtvrtletně, pololetně nebo ročně v určený termíny v sekci "tréninky-ceník". Členovi, který neuhradí včas školné, bude po několika upozornění formou sms, telefonicky, či ústně zamezen přístup na tréninky do doby, nežli tak učiní. V případě nepříznivé finanční situace člena může vedoucí klubu rozhodnout o jiném způsobu platby (např. měsíčně). Člen však musí podat písemnou žádost adresovanou vedoucímu klubu a svoji žádost zdůvodnit. Souhlas se zpracováním osobních údajů Vyplněním a odevzdáním přihlášky dává člen následující souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., GPDR - formulář mu bude předán vedoucím klubu.: Souhlasím s tím, aby Judo Club-Raion-Ryu zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v tomto klubu. Dále souhlasím s tím, že Judo Club-Raion-Ryu je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Údaje je Judo Club-Raion-Ryu oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v klubu, na přání člena (zák. zástupce) lze tyto údaje zlikvidovat, pominou-li důvody pro evidenci těchto údajů. Po 2 letech neaktivity, či odhlášení člena se údaje skartují. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č. 101/2000 Sb. a odevzdáním přihlášky dávám výše zmíněnému souhlas. Prohlášení člena Odevzdáním přihlášky prohlašuji (u dětí do 18 let prohlásí zákonný zástupce), že netrpím žádnou vážnou nemocí, která by mohla při cvičení ohrozit zdraví a bezpečnost mé osoby nebo ostatních judistů. Dále prohlašuji, že nepatřím mezi osoby, které užívají omamné či psychotropní látky nebo jakékoli jiné látky, které spadají do kategorie tvrdých či měkkých drog, mezi osoby se sklony k alkoholismu, rasismu či kriminální činnosti. Dále prohlašuji, že bojové dovednosti nikdy nezneužiji za účelem poškození jiné osoby a budu je používat pouze v dobré víře, že budu oddíl reprezentovat a budu se chovat tak, abych nepoškodil dobrou pověst a jméno oddílu. Jsem si vědom/a, že jakékoli porušení mého prohlášení může mít za následek okamžité vyloučení z klubu či jiná disciplinární opatření a dále, že se jako člen budu řídit vnitřním řádem klubu.

POŘÍZENÍ PRŮKAZU

Doporučuji si do 1 měsíce od nástupu do klubu pořídit osobní průkaz judisty; tento je možno objednat přímo v klubu. Člen ručí za řádné vyplnění průkazu, vylepení fotky, úhrady licenčního poplatku na příslušný rok ČSJu a zhotovení lékařského potvrzení o způsobilosti vykonávat judo. Platnost lékařského potvrzení je platné od uvedeného data aaž po celou činnost cvičícího v klubu. U nezletilých osob se doporučuje vstupní prohlídka, ostatní kontroly záleží pouze na uvážení (uvážení zákonného zástupce). U dospělých cvičenců je to na jejich vlastním uvážení.

Trenér má právo průkaz pravidelně kontrolovat.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSJu - LICENČNÍ KARTY

Každý člen má povinnost zakoupit a vložit do průkazu licenční kartu (poplatek ČSJu) na daný rok, kterou obdrží od trenéra.V případě ztráty tuto skutečnost člen neprodleně nahlásí trenérovi a ten mu kartu opětovně vytiskne - zdarma. Tento poplatek je stanoven Českým svazem judo na 300,-Kč za každý příslušný kalendářní rok!

Bez platné licenční karty nemůže člen navštěvovat tréninky, jezdit na závody, skládat zkoušky, ani se účastnit školení, seminářů a letních výcvikových táborů. 

Pokud jste splnili všechny náležitosti nutné k evidenci v ČSJu, máte platnou licenční kartu, popř.průkaz Judo se vstupní, nebo lékařskou prohlídkou platnou ke sportování v judo, jste automaticky svazem základně pojištěni proti úrazu.

Cena průkazu

Průkaz je k dostání  u vedoucího klubu v hodnotě 150,- Kč

Zajišťuje trenér oddílu (objednává se to hromadně přes oddíl). Výhody průkazu: Průkaz platí ve všech oddílech a soutěžích po celé ČR, Evropě, zkoušky a kvalifikace v něm zaznamenané platí po celém světě. Průkaz je platný na dobu 15 let, poté se musí prodloužit. Průkaz je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno zdravotní potvrzení, vloženou licenční kartu na příslušný rok, fotografii, razítko a vyplněné údaje mateřského klubu a údaje o uživateli.

Průkaz a zkoušky v něm jsou platné ve všech oddílech v ČR a sdružených organizacích pod IJF po celém světě!!!

Z oddílu se lze po domluvě s vedoucím odhlásit a přehlásit se do jiného. Je možné i tzv. hostování, tzn. navštěvování dvou oddílů najednou. Například jste přihlášeni v mateřském oddíle a odjedete studovat jinam a chcete navštěvovat oba oddíly; v tomto novém oddíle se přihlásíte o hostování a jste tam jako host. NEJVĚTŠÍ VÝHODOU toho všeho je, že platná licenční karta (i průkaz) v sobě zahrnuje úrazové pojištění při veškerých akcích pořádaných klubem nebo svazem, ať už se jedná o závody, školení, semináře, tábory nebo výlety.

ODHLÁŠENÍ Z KLUBU

Odhlášení Člen, který se chce odhlásit z klubu, je povinen o tom informovat hlavního trenéra (pana Rubínka), popřípadě některého z instruktorů, a to nejlépe písemnou formou. V případě, že člen toto neučiní, může Judo Club-Raion-Ryu požadovat po členovi uhrazení nákladů i za dobu, kdy již na tréninky nedocházel.

V případě odhlášení bude členovi zrušeno členství písemným zápisem do průkazu s platností k datu odhlášení.

Vrácení školného

Školné zaplacené na celý školní rok, pololetí, nebo čtvrtletí, klub při odhlášení člena nevrací. Výjimkou jsou případy, kdy člen pro svou dlouhodobou nemoc, nebo dlouhodobý úraz nemůže docházet na tréninky. Tehdy může člen (zákonný zástupce) písemně zažádat o navrácení části školného. Písemná žádost musí být adresována vedoucímu klubu, který rozhodne o vrácení a o výši části školného, která se bude vracet.

VYLOUČENÍ Z KLUBU

Pokud člen hrubě poruší, nebo zneužije toho, co se na trénincích naučil, spáchá svými činy nezákonné jednání ve spojitosti s klubem, nebo s klubovým řádem, či s etikou juda samotného, poruší tím i své čestné prohlášení, může vedoucí klubu rozhodnout o jeho podmínečném, dočasném nebo úplném vyloučení z klubu, popřípadě může členovi určit trest, např. zákaz startu na závodech, odsunutí termínu zkoušek na vyšší technický stupeň o jeden rok či více, zákaz účasti na akcích klubu, apod. V případě vyloučení bude členovi zrušeno členství písemným zápisem do průkazu s platností k datu, kdy k vyloučení došlo. V poznámce bude uveden důvod vyloučení. Vyloučený nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA ZÁVODECH, PŘI TRÉNINKU A MIMO TRÉNINK

Judista vstupuje na trénink (závody) v čistém nepoškozeném oblečení pro cvičení juda (kimono) a to bez zápachu, čistý, s ostříhanými nehty na rukou i nohou, vlasy sepnuté. Bez veškerých ozdobných předmětů na těle, jako jsou prstýnky, náušnice, piercing, řetízky, náramky, hodinky a jim podobné předměty. Na trénink (závody) vstupuje zásadně zdravý, nezraněný. O veškerých omezeních informujte trenéra před tréninkem. Rozhodně nemá v ústech žvýkačku, bonbóny a jím podobné předměty. Je srozuměn s etikou sportovního juda a s pravidly.

Chování v dojo

po vstupu do dojo se chová judista tiše. Během cvičení poslouchá příkazů trenéra (nebo instruktorů). Judista, který neuposlechne svého trenéra, může být z tréninku vykázán. Snažíme se chovat čestně, slušně a s úctou k trenérům a spolubojovníkům, nežvýkáme, nepliveme. Mimo dojo se judista chová tak, aby nepoškodil dobrou pověst klubu, viz prohlášení člena. Veškerá pravidla chování platí i pro ostatní akce pořádané klubem (závody, tábory, soustředění, semináře, školení apod.)

ZÁVODY

Vybavení Kategorie mláďat, mladšího a staršího žactva: kimono (kabát i kalhoty) pouze bílé barvy, pásek pastelové barvy odpovídající poslednímu technickému stupni udělenému do průkazu, osobní lékárnička, přezůvky. 

Kategorie dorostenci – muži, dorostenky – ženy: kimono (kabát i kalhoty) bílé i modré barvy, pásek pastelové barvy odpovídající poslednímu technickému stupni udělenému do průkazu, osobní lékárnička, přezůvky. Podmínky účasti Správně vyplněný průkaz, licenční karta (poplatek svazu) ve výši 300,- Kč, lékařská prohlídka, o dalších podmínkách účasti rozhoduje trenér.

Finanční náklady

Veškeré finanční náklady nese závodník sám. Náklady sestávají z dopravy, startovného, občerstvení a případně ubytování. Pokud není určeno jinak. Má-li klub dostatečné finanční prostředky, startovné je hrazeno z klubových peněz.

Doprava

Do místa soutěže se dopravuje každý závodník individuálně a nese tak veškeré náklady na dopravu, není-li určeno jinak. V případě dopravy osobními automobily, kdy řidič (rodič) veze kromě svých dětí i jiné závodníky (popřípadě trenéra, jiné osoby), může na těchto osobách nárokovat spoluúčast na cestovních nákladech, dle ujetých kilometrů, spotřebě vozu a ceny pohonných hmot (individuální přístup) - je to na domluvě s řidičem.

ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNĚ KYU

Poplatek za zkoušku

Zkušebnímu komisaři náleží finanční odměna za vykonání zkoušky odsouhlasená kolegiem Danů ČSJu, a to  u dětí ve finanční výši:

6-6/5.kyu -  stanoven poplatek 200,-Kč pro členy našeho klubu zdarma!

5. kyu - děti          200,- Kč              dospělý - 200,-Kč

4-4/3. kyu - děti -  200,- Kč               dospělý - 200,-Kč

3. kyu -  děti -       200,- Kč               dospělý - 300,-Kč

  2.kyu -   500,-Kč

   1.kyu -  700,-Kč

Poplatek ve výši 30,- Kč krajskému administrátorovi ČSJu za vložení udělené zkoušky do systému ČSJu je v ceně zkoušek. Platí se trenérovi/zkušebnímu komisaři. Možnost získání zaskleného certifikátu ve výši 150,- Kč!!!

Člen má nárok na vykonání zkoušky pokud má splněnou docházku tréninků alespoň s 80 % účasti a to v termínu, který určí zkušební komisař. V případě zdárně vykonané zkoušky udělí zkušební komisař zkoušenému vyšší technický stupeň; v jednom termínu má zkoušený nárok celkem na dva opravné pokusy na složení zkoušky. Při neúspěšné zkoušce poplatek po dvou opakováních propadá. Při dalším opakování zkoušky se poplatek hradí znovu, přičemž zkoušku nelze opakovat dříve než za dva měsíce.

Podmínky vykonání

Zkoušený sám zažádá o vykonání zkoušky. Zaplatí poplatek zkušebnímu komisaři a ten určí datum konání zkoušky. Zkoušený může zažádat o vykonání zkoušky, pokud splnil všechna kritéria určená jeho trenérem, jimiž jsou zejména: věk zkoušeného, čekací doba od poslední zkoušky, technická zdatnost, účast na závodech, chování, platný průkaz judisty, ale i docházka a chování na tréninku, či prospěch ve škole.

A nebo, když trenér cvičence určí, ten nesmlouvá a s úctou a pokorou úkol přijme. 

AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM

Letní výcvikový

tábor pořádá klub každý rok. Chod tábora má na starosti hlavní vedoucí, který určí své podřízené pracovníky, připraví nezbytné administrativní podklady a zajistí zdravotnický dozor. Cenu tábora určuje hlavní vedoucí. Ve spolupráci s ostatními kluby je možné zúčastnit se i jiných výcvikových táborů.

Soustředění

Soustředění se koná několikrát do roka. Místo konání může být různé, dle domluvy zúčastněných (Rakovník, Beroun, Praha, atd.). Chod soustředění má na starosti hlavní vedoucí, který určí své podřízené pracovníky, připraví nezbytné administrativní podklady a zajistí zdravotnický dozor. Cenu soustředění určuje hlavní vedoucí.

Semináře

Semináře pořádané mimo klub se řídí rozpisem pořádajícího klubu či lektora, který určuje zároveň i cenu semináře. Každý ze zúčastněných se dopraví na místo konání včas a na vlastní náklady. Semináře konané v klubu jsou plně v kompetenci pořádajícího lektora (mistra). Cenu určuje pořádající.

Školení

Školení pořádané mimo klub se řídí rozpisem pořádajícího klubu či lektora, který určuje zároveň i cenu školení. Každý ze zúčastněných se dopraví na místo konání včas a na vlastní náklady. Školení konané v klubu jsou plně v kompetenci pořádajícího lektora (mistra). 

ZÁVĚREM

DRAHÉ VĚCI na trénink berete pouze na vlastní nebezpečí; nenechávejte tyto věci v šatnách bez dozoru,  po dobu tréninku je lze uschovat u trenéra.

Za ztracené či odcizené věci nepřejímáme odpovědnost.

Vnitřní řád klubu sepsal Rubínek Filip. Datum sepsání 16. 4. 2015, aktualizace ke dni 22.1.2020 Podpis vedoucího: viz originál dokumentu

Nahoru